Sunday, 11 December 2011

KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Seberang Perak,
36000 Teluk Intan,
Perak.

TAJUK KAJIAN
Permasalahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani

REFLEKSI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Sepanjang tempoh tiga bulan mengajar matapelajaran Pendidikan  Jasmani, terutama tahap 2 iaitu Tahun 4, 5 dan 6, saya dapati ada beberapa masalah utama yang menjadi kekangan dalam kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah utama ialah majoriti pelajar tidak memakai atau tidak mempunyai pakaian sukan yang sesuai, tidak menepati masa, agihan pelajar mengikut jantina tidak sama rata dan tidak menguasai kemahiran asas dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah antara punca utama dalam kegagalan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan dan efektif. Akibatnya, saya mendapati sukar untuk melaksanakan pengajaran sesuai dengan perancangan harian sebagaimana peruntukan masa diberi,  kehendak sukatan pelajaran, mengikut tahap usia pelajar dan aras kesukaran yang sesuai dengan usia pelajar tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diberikan perhatian yang serius, memandangkan ianya boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran dan mengakibatkan  kegagalan dalam menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam sukan dan permainan. Ianya secara tidak  lansung akan menyukarkan penyampaian maklumat dan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarutan begitu sahaja, ianya bukan sahaja menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi turut menjejaskan kredibiliti guru-guru Pendidikan Jasmani dalam menjalankan tugas. Oleh yang demikian, kajian perlu dibuat bagi mengenalpasti cara bagaimana mengatasinya.

Untuk tujuan tersebut, saya menyarankan agar beberapa langkah diambil dan dilaksanakan segera supaya permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi duri dalam daging yang akhirnya merugikan pelajar sendiri. Beberapa langkah sesuai telah dikenalpasti dan perbincangan bersama antara pengurusan dan tenaga pengajar perlu dibuat segera.

FOKUS KAJIAN
Melalui perhatian yang dibuat, adalah didapati majoriti pelajar tahap dua yang terdiri daripada Tahun 4, 5 dan 6 sama ada lelaki atau perempuan sering melanggar peraturan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan berikut;
 • Tidak memakai pakaian sukan yang bersesuaian atau lansung tidak membawa pakaian.
 • Tidak tepat masa dan seringkali lewat
 • Tidak menguasai kemahiran asas sukan dan permainan.
 • Jumlah pembahagian pelajar yang tidak seimbang.

Saya berkeyakinan sekiranya permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi, maka proses pengajaran dan pembelajaran  dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, mencapai objektif yang dirancang sesuai rancangan yang dirancang mengikut sukatan pelajaran bagi melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing dan seimbang dari aspek mental dan fizikal.

OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian permasalahan ini dibuat dan langkah-langkah pro aktif diambil, objektif berikut diharap dapat dicapai;

a)    Objektif Am
Permasalahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan mampu menguasai kemahiran asas yang diajar.

b)    Objektif Khusus
 •    Pelajar mempunyai baju sukan yang sesuai mengikut rumah sukan.
 •    Pelajar menepati masa dan mempunyai cukup waktu untuk belajar.
 •    Pelajar dapat menguasai kemahiran asas dalam sukan dan permainan.
 •    Jumlah pelajar yang sama rata akan memudahkan penyampaiandan pelaksanaan aktiviti.                                       

KUMPULAN SASARAN
Kajian ini melibatkan pelajar Tahun 4, 5 dan 6 yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan.

PELAKSANAAN TINDAKAN

Tinjauan Awal Masalah

Hasil pemerhatian selama tiga bulan pertama melaksanakan pengajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani, didapati majoriti pelajar sama ada lelaki atau perempuan yang tidak memakai atau membawa pakaian sukan. Pelajar juga lebih cenderung memakai baju T dan berseluar sekolah. Oleh itu, pelbagai aktiviti tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana pelajar tidak memakai pakaian yang sesuai.

Kelewatan pelajar hadir waktu matapelajaran Pendidikan Jasmani menyebabkan kesuntukan masa untuk menghabiskan rancangan harian yang telah dirancang. Pelbagai alasan diberikan oleh pelajar. Waktu yang diambil untuk sampai ke padang memakan masa lama memandangkan jarak kelas yang jauh.

Kegagalan pelajar menguasai kemahiran asas sukan dan permainan di sekolah rendah menyukarkan sedikit proses pengajaran dan pembelajaran kerana aras kemahiran di peringkat menengah lebih komplek dan pemahaman terhadap lakuan dan kesan adalah amat diperlukan.

Pembahagian pelajar yang tidak sama rata turut menimbulkan masalah terutama sewaktu pengajaran sukan dan permainan yang melibatkan pasukan. Ketidakseimbangan ini juga perlu diberikan perhatian serius kerana ia juga boleh menyebabkan kesukaran mengajar terutama pada jumlah yang sangat kecil dan sebaliknya.

Tindakan yang telah/akan dijalankan

Memandangkan masalah ini tidak boleh diabaikan begitu sahaja, beberapa langkah dirasakan perlu diambil dan akan diambil, antaranya termasuklah;

 •   Guru telah mengenakan denda dan amaran lisan bagi memastikan pelajar hadir dengan pakaian yang sesuai dan lengkap. Namun, didapati masih gagal mematuhi arahan. Mencadangkan agar disediakan baju rumah sukan di kedai koperasi untuk dibeli dan dipakai semasa kelas.
 •  Akan berbincang dengan pihak pengurusan tentang penggabungan waktu agar lebih masa untuk menguruskan kelas. Selain berbincang tentang pergerakan pelajar keluar dan masuk ke kelas, bagi mengelakkan masalah timbul semasa pergerakan pelajar.
 •   Mengenalpasti guru-guru yang mengajar mempunyai kemahiran dan dihantar menghadiri kursus profesionalisme yang berkaitan agar menguasai kemahiran asas sukan dan permainan. Ini akan menambahkan keyakinan dan minat guru terhadap pengajaran, sekaligus akan menarik minat pelajar.
 •   Mengimbangkan bilangan murid akan dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, keseimbangan ini memudahkan guru menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Bagaimanapun pembahagian tersebut akan mengambil masa yang lama.

Adalah menjadi harapan agar pendekatan yang lebih positif diambil bagi menangani permasalahan-permasalahan tersebut agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna.

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR

1.0 PERATURAN AM

• Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut
UNDANGUNDANG/PERATURAN BOLA TAMPAR RASMI FIVB.
• Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
adalah muktamad.
• Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan.
• Jawatankuasa Teknikal berhak meminda dan menambah mana-mana peraturan jika difikirkan
perlu.

2.0 TARIKH PERTANDINGAN

3.0 TEMPAT PERTANDINGAN

4.0 PENDAFTARAN PESERTA
• Bilangan penyertaan pemain bagi setiap pasukan adalah 12 orang termasuk jurulatih dan
pengurus pasukan.
• Setiappemain perlu didaftar mengikut nombor jersi bagi mengelakkan sebarang kekeliruan
semasa pendaftaran.
• Pendaftaran Pemain hendaklah menggunakan borang khas iaitu & Borang Daftar Pasukan Bola
Tampar yang disertakan semasa taklimat dan pengundian diadakan dan Borang Daftar Pemain
Bola Tampar, diserahkan sebelum setiap perlawanan dimulakan.
• Semua kakitangan dan pelajar yang terlibat hendaklah membawa Kad Pengenalan,dan ia
hendaklah diserahkan kepada jawatankuasa pengelola pertandingan sekiranya perlu.
• Setiap pasukan yang akan bermain hendaklah terdiri daripada maksimum 2 kakitangan dan 4
pelajar.
• Pihak jawatankuasa pengelola pertandingan berhak membatalkan mana-mana pasukan yang
melanggar atau tidakmematuhi syarat-syarat di atas.

5.0 SISTEM PERTANDINGAN
• Sistem pertandingan akan dijalankan secaraLiga Sepusingan.

6.0 MENARIK DIRI
• Setiap pasukan tidak dibenarkan menarik diri dari sebarang perlawanan. Jika ianya berlaku,
pasukan berkenaan adalah dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan dan tidak
dibenarkan menyertai pertandingan seterusnya.

7.0 PEMBATALAN (WALK OVER)
• Setiap pasukan hendaklah berada di gelanggang tiga puluh (30) minit sebelum perlawanan
bermula.
• Pasukan yang lewat lima belas (15) minit dari masa yang telah dijadualkan tanpa memberi
alasan yang munasabah adalah dianggap memberi kemenangan tanpa bertanding kepada pihak
lawan.

8.0 FORMAT KIRAAN MATA
• Perlawanan akan dijalankan dalam 5 set permainan untuk setiap perlawanan di mana pasukan
yang memenangi 3 set terdahulu daripada 5 set dikira memenangi perlawanan.
• Bagi setiap perlawanan, kiraan mata penamat ialah 25 dengan kelebihan sekurang-kurangnya 2
mata. Di dalam kes 24-24 tie, permainan diteruskan sehingga 2 mata dicapai sebagai contoh (26-
24/27-25).
• Bagi setiap perlawanan yang berlarutan sehingga set ke 5, mata penamatnya adalah 15 mata
dengan kelebihan sekurang-kurangnya 2 mata.
• Berikut adalah sistem pemberian mata :-
• MENANG = 3 MATA
• KALAH = 0 MATA
• Sekiranya pada akhir perlawanan pusingan awal terdapat (2) atau lebih pasukan yang
mempunyai mata yang sama, maka cara menentukan kedudukan akan dibuat mengikut bilangan
set kemenangan tertinggi sepanjang kejohanan.

9.0 PAKAIAN
• Setiap pasukan hendaklah memakai pakaian seragam iaitu baju jersi dan seluar sukan.
• Setiap pasukan perlu menyediakan 2 set jersi yang berlainan warna dan mempunyai nombor di
bahagian depan dan belakang yang sesuai untuk pertandingan bola tampar.
• Pasukan yang tidak memakai pakaian seragam tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.

10.0 PERALATAN
Setiap pasukan perlu menyediakan 2 biji bola Mikasa untuk pertandingan (Tournament Ball) Biru/Kuning

11.0 PENGADIL
• Pengadil akan disediakan oleh pihak jawatankuasa pertandingan
• Setiap pasukan perlu menyediakan 2 orang penjaga garisan di kalangan pemain

12.0 PENANGGUHAN PERLAWANAN
Sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan atau berlaku masalah teknikal, maka pengadil akan
menunda dengan persetujuan Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
Pihak Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan akan menetapkan semula perlawanan yang telah
tertangguh.
Kiraan mata dari perlawanan yang tertangguh akan dibawa ke perlawanan sambungan.

13.0 PERKARA-PERKARA AM
• Jawatankuasa Pengelola Kejohanan mempunyai hak untuk mengambil sebarang keputusan jika
timbul kemusykilan dalam kejohanan ini seandainya tidak dinyatakan dalam peraturan
pertandingan dan keputusan adalah muktamad.
• Pihak jawatankuasa Pengelola Kejohanan berhak meminda sebarang undang-undang kejohanan
jika perlu.
• Setiap perlawanan akan dijalankan mengikut masa yang telah dijadualkan, tetapi jawatankuasa
pengelola kejohanan berhak meminda susulan atau tarikh/masa jika perlu. Perubahan ini akan
diberitahu oleh pengurus pasukan masing-masing dengan secepat mungkin.
• Selain daripada pegawai-pegawai yang terlibat dan jurukamera rasmi, tiada sesiapapun
dibenarkan masuk ke dalam gelanggang bila sesuatu perlawanan dijalankan.
• Ahli-ahli sesuatu pasukan yang dibenarkan menduduki atas bangku pemain pengganti yang
disediakan pada masa perlawanan adalah seperti berikut:
1. Pengurus Pasukan
2. Jurulatih
3. 4 orang pemain simpanan
• Disiplin dan kebajikan ahli sesuatu pasukan adalah tanggungjawab Pengurus Pasukan masingmasing
dan diharap semua Pengurus Pasukan akan memberi kerjasama kepada pihak pengelola
kejohanan supaya kejohanan dapat berjalan dengan lancar dan berjaya.